Veebiajaleht, mida saad teha ise
02/01/2014 - 00:00
Ettevõtetel tuleb esitada enesekontrolli tuleohutusaruanne
sissejuhatus: 
Sel aastal peavad asutused ja ettevõtted esimest korda päästekeskustele esitama enesekontrolli tuleohutusaruande, esitamise tähtaeg on 30. oktoober. Nõue tuleneb kaks aastat tagasi kehtima hakanud Tuleohutuse seadusest ja paneb selle kohutuse ehitiste ja hoonete omanikele. Loe edasi ...
tekst: 

Enesekontroll tähendab isiku kohustust kontrollida tema valduses olevat kinnisasja, ehitist, ruumi, seadet ja nende kasutamise ohutust ning nõuetekohasust. Enesekontrolli tuleohutusaruanne tuleb esitada ehitiste kohta, kus paiknevad lasteaiad, koolid, majutusasutused, ravi-ja hoolekandeasutused, kaubanduskeskused, suuremad põllumajandus- ja tööstushooned, kõrghooned ja maaalused garaažid ning elutähtsat teenust pakkuvad asutused.
Täpsemad kriteeriumid sätestab Riigi Teatajast hõlpsasti leitav siseministri määruse „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ lisa 2. Sama määruse lisa 1 sätestab aruandluse vormi. Enesekontrolli tuleohutusaruandeid ei pea esitama eramud, korterid ja väiksemad asutused- ettevõtted. Juhendmaterjal koostamise ning näidisaruanne kohta on kättesaadav Päästeameti kodulehel http://www.rescue.ee/enesekontrolli-info.

Tuleohutusaruande esitamise kohustus on ehitise valdajal. Kui valdajaid on mitu, peab ehitise omanik määrama tuleohutusaruande koostamise ja esitamise eest vastutava inimese, kes koostab ja esitab ehitise kohta ühise tuleohutusaruande piirkondlikule päästekeskusele. Pärnumaal, Saaremaal, Hiiumaal, Läänemaal, Raplamaal ja Järvamaal tuleb aruanne esitada Päästeameti Lääne päästekeskusele. Seda võib teha kas elektrooniliselt e-posti kaudu (digitaalselt allkirjastatud pdf-failina) aadressile laane@rescue.ee või paberkandjal postiaadressile Pikk 20A, Pärnu.
Esitatud aruannete põhjal hindab tuleohutusjärelevalve ametnik asutuse või ettevõtte tuleohutusalast olukorda ja teeb otsuse tuleohutusülevaatuse läbiviimise vajalikkuse kohta.
Küsimuste ja probleemide korral annavad nõu piirkondliku päästekeskuse tuleohutusjärelevalve ametnikud, kelle kontaktandmed on kättesaadavad Päästeala infotelefonilt 1524 või Päästeameti kodulehelt.
Päästeamet tuletab siinkohal meelde, et aruande esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral võidakse isikut karistada rahatrahviga kuni 2000 eurot.

 

pilt: